Ming dynasty emperors

reign

given name

reign name

Chinese

Wade-Giles

pinyin

Chinese

Wade-Giles

pinyin

1368-1398

朱元璋

Chu Yvan-chang

Zhu Yvanzhang

洪武

Hung-wu

Hongwu

1399-1402

朱允炆

Chu Yvn-wen

Zhu Yunwen

建文

Chien-wen

Jianwen

1403-1424

朱棣

Chu Ti

Zhu Di

永樂

Yung-lo

Yongle

1425

朱高熾

Chu Kao-chih

Zhu Gaozhi

洪熙

Hung-hsi

Hongxi

1426-1435

朱瞻基

Chu Chan-chi

Zhu Zhanji

宣德

Hsvan-te

Xuande

1436-1449

朱祁鎮

Chu Ch'i-chen

Zhu Qizhen

正統

Cheng-t'ung

Zhengtong

1450-1456

朱祁鈺

Chu Ch'i-yv

Zhu Qiyu

景泰

Ching-t'ai

Jingtai

1457-1464

朱祁鎮

Chu Ch'i-chen

Zhu Qizhen

天順

T'ien-shun

Tianshun

1465-1487

朱見深

Chu Chien-shen

Zhu Jianshen

成化

Ch'eng-hua

Chenghua

1488-1505

朱祐樘

Chu Yu-t'ang

Zhu Youtang

弘治

Hung-chih

Hongzhi

1506-1521

朱厚照

Chu Hou-chao

Zhu Houzhao

正德

Cheng-te

Zhengde

1522-1566

朱厚熜

Chu Hou-ts'ung

Zhu Houcong

嘉靖

Chia-ching

Jiajing

1567-1572

朱栽垢

Chu Tsai-hou

Zhu Zaihou

隆慶

Lung-ch'ing

Longqing

1573-1620

朱翊鈞

Chu I-chun

Zhu Yizhun

萬歷

Wan-li

Wanli

1620

朱常洛

Chu Ch'ang-lo

Zhu Changluo

泰昌

T'ai-ch'ang

Taichang

1621-1627

朱由校

Chu Yu-chiao

Zhu Yujiao

天啟

T'ien-ch'i

Tianqi

1628-1644

朱由檢

Chu Yu-chien

Zhu Yujian

崇禎

Ch'ung-chen

Chongzhencomments and corrections:

back to the home page