Romanization comparison chart

This chart is sorted in hanyu pinyin order.

Other sortings are available for Zhuyin, Wade-Giles, MPS-2, Yale, and tongyong pinyin.

Zhuyin
注音
W-G MPS2 Hanyu Pinyin
漢語拼音
YALE Tongyong Pinyin
通用拼音
a a a a a
ai ai ai ai ai
an an an an an
ang ang ang ang ang
ao au ao au ao
ㄅㄚ pa ba ba ba ba
ㄅㄞ pai bai bai bai bai
ㄅㄢ pan ban ban ban ban
ㄅㄤ pang bang bang bang bang
ㄅㄠ pao bau bao bau bao
ㄅㄟ pei bei bei bei bei
ㄅㄣ pen ban ben ben ben
ㄅㄥ peng beng beng beng beng
ㄅㄧ pi bi bi bi bi
ㄅㄧㄢ pien bian bian byan bian
ㄅㄧㄠ piao biau biao byau biao
ㄅㄧㄝ pieh bie bie bye bie
ㄅㄧㄣ pin bin bin bin bin
ㄅㄧㄥ ping bing bing bing bing
ㄅㄛ po bo bo bwo bo
ㄅㄨ pu bu bu bu bu
ㄘㄚ ts'a tsa ca tsa ca
ㄘㄞ ts'ai tsai cai tsai cai
ㄘㄢ ts'an tsan can tsan can
ㄘㄤ ts'ang tsang cang tsang cang
ㄘㄠ ts'ao tsau cao tsau cao
ㄘㄜ ts'e tse ce tse ce
ㄘㄣ ts'en tsen cen tsen cen
ㄘㄥ ts'eng tseng ceng tseng ceng
ㄔㄚ ch'a cha cha cha cha
ㄔㄞ ch'ai chai chai chai chai
ㄔㄢ ch'an chan chan chan chan
ㄔㄤ ch'ang chang chang chang chang
ㄔㄠ ch'ao chau chao chau chao
ㄔㄜ ch'e che che che che
ㄔㄣ ch'en chen chen chen chen
ㄔㄥ ch'eng cheng cheng cheng cheng
ch'ih chr chi chr chih
ㄔㄨㄥ ch'ung chung chong chung chong
ㄔㄡ ch'ou chou chou chou chou
ㄔㄨ ch'u chu chu chu chu
ㄔㄨㄚ chua chua chua chwa chua
ㄔㄨㄞ ch'uai chuai chuai chwai chuai
ㄔㄨㄢ ch'uan chuan chuan chwan chuan
ㄔㄨㄤ ch'uang chuang chuang chwang chuang
ㄔㄨㄟ ch'ui chuei chui chwei chuei
ㄔㄨㄣ ch'un chuen chun chwun chun
ㄔㄨㄛ ch'o chuo chuo chwo chuo
tz'u tsz ci tsz cih
ㄘㄨㄥ ts'ung tsung cong tsung cong
ㄘㄡ ts'ou tsou cou tsou cou
ㄘㄨ ts'u tsu cu tsu cu
ㄘㄨㄢ ts'uan tsuan cuan tswan cuan
ㄘㄨㄟ ts'ui tsuei cui tswei cuei
ㄘㄨㄣ ts'un tsuen cun tswun cun
ㄘㄨㄛ ts'o tsuo cuo tswo cuo
ㄉㄚ ta da da da da
ㄉㄞ tai dai dai dai dai
ㄉㄢ tan dan dan dan dan
ㄉㄤ tang dang dang dang dang
ㄉㄠ tao dau dao dau dao
ㄉㄜ te de de de de
ㄉㄟ tei dei dei dei dei
ㄉㄣ ten den den den den
ㄉㄥ teng deng deng deng deng
ㄉㄧ ti di di di di
ㄉㄧㄢ tien dian dian dyan dian
ㄉㄧㄤ tiang diang diang dyang diang
ㄉㄧㄠ tiao diau diao dyau diao
ㄉㄧㄝ tieh die die dye die
ㄉㄧㄥ ting ding ding ding ding
ㄉㄧㄡ tiu diou diu dyou diou
ㄉㄨㄥ tung dung dong dung dong
ㄉㄡ tou dou dou dou dou
ㄉㄨ tu du du du du
ㄉㄨㄢ tuan duan duan dwan duan
ㄉㄨㄟ tui duei dui dwei duei
ㄉㄨㄣ tun duen dun dwun dun
ㄉㄨㄛ to duo duo dwo duo
e e e e e
ei ei ei ei ei
en en en en en
erh er er er er
ㄈㄚ fa fa fa fa fa
ㄈㄢ fan fan fan fan fan
ㄈㄤ fang fang fang fang fang
ㄈㄟ fei fei fei fei fei
ㄈㄣ fen fen fen fen fen
ㄈㄥ feng feng feng feng fong
ㄈㄛ fo fo fo fwo fo
ㄈㄡ fou fou fou fou fou
ㄈㄨ fu fu fu fu fu
ㄍㄚ ka ga ga ga ga
ㄍㄞ kai gai gai gai gai
ㄍㄢ kan gan gan gan gan
ㄍㄤ kang gang gang gang gang
ㄍㄠ kao gau gao gau gao
ㄍㄜ ke ge ge ge ge
ㄍㄟ kei gei gei gei gei
ㄍㄣ ken gen gen gen gen
ㄍㄥ keng geng geng geng geng
ㄍㄨㄥ kung gung gong gung gong
ㄍㄡ kou gou gou gou gou
ㄍㄨ ku gu gu gu gu
ㄍㄨㄚ kua gua gua gwa gua
ㄍㄨㄞ kuai guai guai gwai guai
ㄍㄨㄢ kuan guan guan gwan guan
ㄍㄨㄤ kuang guang guang gwang guang
ㄍㄨㄟ kuei guei gui gwei guei
ㄍㄨㄣ kun guen gun gwun gun
ㄍㄨㄛ kuo guo guo gwo guo
ㄏㄚ ha ha ha ha ha
ㄏㄞ hai hai hai hai hai
ㄏㄢ han han han han han
ㄏㄤ hang hang hang hang hang
ㄏㄠ hao hau hao hau hao
ㄏㄜ he he he he he
ㄏㄟ hei hei hei hei hei
ㄏㄣ hen hen hen hen hen
ㄏㄥ heng heng heng heng heng
ㄏㄨㄥ hung hung hong hung hong
ㄏㄡ hou hou hou hou hou
ㄏㄨ hu hu hu hu hu
ㄏㄨㄚ hua hua hua hwa hua
ㄏㄨㄞ huai huai huai hwai huai
ㄏㄨㄢ huan huan huan hwan huan
ㄏㄨㄤ huang huang huang hwang huang
ㄏㄨㄟ hui huei hui hwei huei
ㄏㄨㄣ hun huen hun hwun hun
ㄏㄨㄛ huo huo huo hwo huo
ㄐㄧ chi ji ji ji ji
ㄐㄧㄚ chia jia jia jya jia
ㄐㄧㄢ chien jian jian jyan jian
ㄐㄧㄤ chiang jiang jiang jyang jiang
ㄐㄧㄠ chiao jiau jiao jyau jiao
ㄐㄧㄝ chieh jie jie jye jie
ㄐㄧㄣ chin jin jin jin jin
ㄐㄧㄥ ching jing jing jing jing
ㄐㄩㄥ chiung jiung jiong jyung jyong
ㄐㄧㄡ chiu jiou jiu jyou jiou
ㄐㄩ chu: jiu ju jyu jyu
ㄐㄩㄢ chuan: jiuan juan jywan juan
ㄐㄩㄝ chueh: jiue jue jywe jue
ㄐㄩㄣ chun: jiun jun jyun jun
ㄎㄚ k'a ka ka ka ka
ㄎㄞ k'ai kai kai kai kai
ㄎㄢ k'an kan kan kan kan
ㄎㄤ k'ang kang kang kang kang
ㄎㄠ k'ao kau kao kau kao
ㄎㄜ k'e ke ke ke ke
ㄎㄣ k'en ken ken ken ken
ㄎㄥ k'eng keng keng keng keng
ㄎㄨㄥ k'ung kung kong kung kong
ㄎㄡ k'ou kou kou kou kou
ㄎㄨ k'u ku ku ku ku
ㄎㄨㄚ k'ua kua kua kwa kua
ㄎㄨㄞ k'uai kuai kuai kwai kuai
ㄎㄨㄢ k'uan kuan kuan kwan kuan
ㄎㄨㄤ k'uang kuang kuang kwang kuang
ㄎㄨㄟ k'uei kuei kui kwei kuei
ㄎㄨㄣ k'un kuen kun kwun kun
ㄎㄨㄛ k'uo kuo kuo kwo kuo
ㄌㄚ la la la la la
ㄌㄞ lai lai lai lai lai
ㄌㄢ lan lan lan lan lan
ㄌㄤ lang lang lang lang lang
ㄌㄠ lao lau lao lau lao
ㄌㄜ le le le le le
ㄌㄟ lei lei lei lei lei
ㄌㄥ leng leng leng leng leng
ㄌㄧ li li li li li
ㄌㄧㄚ lia lia lia lya lia
ㄌㄧㄢ lien lian lian lyan lian
ㄌㄧㄤ liang liang liang lyang liang
ㄌㄧㄠ liao liao liao lyau liao
ㄌㄧㄝ lieh lie lie lye lie
ㄌㄧㄣ lin lin lin lin lin
ㄌㄧㄥ ling ling ling ling ling
ㄌㄧㄡ liu liou liu lyou liou
ㄌㄛ lo lo lo lo lo
ㄌㄨㄥ lung lung long lung long
ㄌㄡ lou lou lou lou lou
ㄌㄨ lu lu lu lu lu
ㄌㄩ lu: liu lU lyu lyu
ㄌㄨㄢ luan luan luan lwan luan
ㄌㄩㄢ luan: liuan lUan lywan lyuan
ㄌㄩㄝ lueh: lieu lue lywe lyue
ㄌㄨㄣ lun luen lun lwun lun
ㄌㄩㄣ lun: liun lUn lyun lyuen
ㄌㄨㄛ luo luo luo lwo luo
ㄇㄚ ma ma ma ma ma
ㄇㄞ mai mai mai mai mai
ㄇㄢ man man man man man
ㄇㄤ mang mang mang mang mang
ㄇㄠ mao mau mao mau mao
ㄇㄜ me me me me me
ㄇㄟ mei mei mei mei mei
ㄇㄣ men men men men men
ㄇㄥ meng meng meng meng meng
ㄇㄧ mi mi mi mi mi
ㄇㄧㄢ mien mian mian myan mian
ㄇㄧㄠ miao miau miao myau miao
ㄇㄧㄝ mieh mie mie mye mie
ㄇㄧㄣ min min min min min
ㄇㄧㄥ ming ming ming ming ming
ㄇㄧㄡ miu miou miu myou miou
ㄇㄛ mo mo mo mwo mo
ㄇㄡ mou mou mou mou mou
ㄇㄨ mu mu mu mu mu
ㄋㄚ na na na na na
ㄋㄞ nai nai nai nai nai
ㄋㄢ nan nan nan nan nan
ㄋㄤ nang nang nang nang nang
ㄋㄠ nao nau nao nau nao
ㄋㄜ ne ne ne ne ne
ㄋㄟ nei nei nei nei nei
ㄋㄣ nen nen nen nen nen
ㄋㄥ neng neng neng neng neng
ㄋㄧ ni ni ni ni ni
ㄋㄧㄚ nia nia nia nya nia
ㄋㄧㄢ nien nian nian nyan nian
ㄋㄧㄤ niang niang niang nyang niang
ㄋㄧㄠ niao niau niao nyau niao
ㄋㄧㄝ nieh nie nie nye nie
ㄋㄧㄣ nin nin nin nin nin
ㄋㄧㄥ ning ning ning ning ning
ㄋㄧㄡ niu niou niu nyou niou
ㄋㄨㄥ nung nung nong nung nong
ㄋㄡ nou nou nou nou nou
ㄋㄨ nu nu nu nu nu
ㄋㄩ nu: niu nU nyu nyu
ㄋㄨㄢ nuan nuan nuan nwan nuan
ㄋㄩㄝ nueh: niue nue nywe nyue
ㄋㄨㄣ nuen nun nun nwen nun
ㄋㄨㄛ no nuo nuo nwo nuo
ou ou ou ou ou
ㄆㄚ p'a pa pa pa pa
ㄆㄞ p'ai pai pai pai pai
ㄆㄢ p'an pan pan pan pan
ㄆㄤ p'ang pang pang pang pang
ㄆㄠ p'ao pau pao pau pao
ㄆㄟ p'ei pei pei pei pei
ㄆㄣ p'en pen pen pen pen
ㄆㄥ p'eng peng peng peng peng
ㄆㄧ p'i pi pi pi pi
ㄆㄧㄢ p'ien pian pian pyan pian
ㄆㄧㄠ p'iao piau piao pyau piao
ㄆㄧㄝ p'ieh pie pie pye pie
ㄆㄧㄣ p'in pin pin pin pin
ㄆㄧㄥ p'ing ping ping ping ping
ㄆㄛ p'o po po pwo po
ㄆㄡ p'ou pou pou pou pou
ㄆㄨ p'u pu pu pu pu
ㄑㄧ ch'i chi qi chi ci
ㄑㄧㄚ ch'ia chia qia chya cia
ㄑㄧㄢ ch'ien chian qian chyan cian
ㄑㄧㄤ ch'iang chiang qiang chyang ciang
ㄑㄧㄠ ch'iao chiau qiao chyau ciao
ㄑㄧㄝ ch'ieh chie qie chye cie
ㄑㄧㄣ ch'in chin qin chin cin
ㄑㄧㄥ ch'ing ching qing ching cing
ㄑㄩㄥ ch'iung chiung qiong chyung cyong
ㄑㄧㄡ ch'iu chiou qiu chyou ciou
ㄑㄩ ch'u: chiu qu chyu cyu
ㄑㄩㄢ ch'uan: chiuan quan chywan cyuan
ㄑㄩㄝ ch'ueh: chiue que chywe cyue
ㄑㄩㄣ ch'un: chiun qun chyun cyun
ㄖㄢ jan ran ran ran ran
ㄖㄤ jang rang rang rang rang
ㄖㄠ jao rau rao rau rao
ㄖㄜ je re re re re
ㄖㄣ jen ren ren ren ren
ㄖㄥ jeng reng reng reng reng
jih r ri r rih
ㄖㄨㄥ jung rung rong rung rong
ㄖㄡ jou rou rou rou rou
ㄖㄨ ju ru ru ru ru
ㄖㄨㄢ juan ruan ruan rwan ruan
ㄖㄨㄟ jui ruei rui rwei ruei
ㄖㄨㄣ jun run run rwun run
ㄖㄨㄛ jo ruo ruo rwo ruo
ㄙㄚ sa sa sa sa sa
ㄙㄞ sai sai sai sai sai
ㄙㄢ san san san san san
ㄙㄤ sang sang sang sang sang
ㄙㄠ sao sau sao sau sao
ㄙㄜ se se se se se
ㄙㄟ sei sei sei sei sei
ㄙㄣ sen sen sen sen sen
ㄙㄥ seng seng seng seng seng
ㄕㄚ sha sha sha sha sha
ㄕㄞ shai shai shai shai shai
ㄕㄢ shan shan shan shan shan
ㄕㄤ shang shang shang shang shang
ㄕㄠ shao shau shao shau shao
ㄕㄜ she she she she she
ㄕㄟ shei shei shei shei shei
ㄕㄣ shen shen shen shen shen
ㄕㄥ sheng sheng sheng sheng sheng
shih shr shi shr shih
ㄕㄨㄥ shung shung shong shung shong
ㄕㄡ shou shou shou shou shou
ㄕㄨ shu shu shu shu shu
ㄕㄨㄚ shua shua shua shwa shua
ㄕㄨㄞ shuai shuai shuai shwai shuai
ㄕㄨㄢ shuan shuan shuan shwan shuan
ㄕㄨㄤ shuang shuang shuang shwang shuang
ㄕㄨㄟ shui shuei shui shwei shuei
ㄕㄨㄣ shun shuen shun shwun shun
ㄕㄨㄛ shuo shuo shuo shwo shuo
ssu sz si sz sih
ㄙㄨㄥ sung sung song sung song
ㄙㄡ sou sou sou sou sou
ㄙㄨ su su su su su
ㄙㄨㄢ suan suan suan swan suan
ㄙㄨㄟ sui suei sui swei suei
ㄙㄨㄣ sun suen sun swun sun
ㄙㄨㄛ so suo suo swo suo
ㄊㄚ t'a ta ta ta ta
ㄊㄞ t'ai tai tai tai tai
ㄊㄢ t'an tan tan tan tan
ㄊㄤ t'ang tang tang tang tang
ㄊㄠ t'ao tau tao tau tao
ㄊㄜ t'e te te te te
ㄊㄥ t'eng teng teng teng teng
ㄊㄧ t'i ti ti ti ti
ㄊㄧㄢ t'ien tian tian tyan tian
ㄊㄧㄠ t'iao tiau tiao tyau tiao
ㄊㄧㄝ t'ieh tie tie tye tie
ㄊㄧㄥ t'ing ting ting ting ting
ㄊㄨㄥ t'ung tung tong tung tong
ㄊㄡ t'ou tou tou tou tou
ㄊㄨ t'u tu tu tu tu
ㄊㄨㄢ t'uan tuan tuan twan tuan
ㄊㄨㄟ t'ui tuei tui twei tuei
ㄊㄨㄣ t'un tuen tun twun tun
ㄊㄨㄛ t'o tuo tuo two tuo
ㄨㄚ wa wa wa wa wa
ㄨㄞ wai wai wai wai wai
ㄨㄢ wan wan wan wan wan
ㄨㄤ wang wang wang wang wang
ㄨㄟ wei wei wei wei wei
ㄨㄣ wen wen wen wen wun
ㄨㄥ weng weng weng weng wong
ㄨㄛ wo wo wo wo wo
wu wu wu wu wu
ㄒㄧ hsi shi xi syi si
ㄒㄧㄚ hsia shia xia sya sia
ㄒㄧㄢ hsien shian xian syan sian
ㄒㄧㄤ hsiang shiang xiang syang siang
ㄒㄧㄠ hsiao shiau xiao syau siao
ㄒㄧㄝ hsieh shie xie sye sie
ㄒㄧㄣ hsin shin xin syin sin
ㄒㄧㄥ hsing shing xing sying sing
ㄒㄩㄥ hsiung shiung xiong syung syong
ㄒㄧㄡ hsiu shiou xiu syou siou
ㄒㄩ hsu: shiu xu syu syu
ㄒㄩㄢ hsuan: shiuan xuan sywan syuan
ㄒㄩㄝ hsueh: shiue xue sywe syue
ㄒㄩㄣ hsun: shiun xun syun syun
ㄧㄚ ya ya ya ya ya
ㄧㄞ yai yai yai yai yai
ㄧㄢ yan yan yan yan yan
ㄧㄤ yang yang yang yang yang
ㄧㄠ yao yau yao yau yao
ㄧㄝ yeh ye ye ye ye
i yi yi yi yi
ㄧㄣ yin yin yin yin yin
ㄧㄥ ying ying ying ying ying
ㄩㄥ yung yung yong yung yong
ㄧㄡ yu you you you you
yu: yu yu yu yu
ㄩㄢ yuan: yuan yuan ywan yuan
ㄩㄝ yueh: yue yue ywe yue
ㄩㄣ yun: yun yun yun yun
ㄗㄚ tsa tza za dza za
ㄗㄞ tsai tzai zai dzai zai
ㄗㄢ tsan tzan zan dzan zan
ㄗㄤ tsang tzang zang dzang zang
ㄗㄠ tsao tzau zao dzau zao
ㄗㄜ tse tze ze dze ze
ㄗㄟ tsei tzei zei dzei zei
ㄗㄣ tsen tzen zen dzen zen
ㄗㄥ tseng tzeng zeng dzeng zeng
ㄓㄚ cha ja zha ja jha
ㄓㄞ chai jai zhai jai jhai
ㄓㄢ chan jan zhan jan jhan
ㄓㄤ chang jang zhang jang jhang
ㄓㄠ chao jau zhao jau jhao
ㄓㄜ che je zhe je jhe
ㄓㄟ chei jei zhei jei jhei
ㄓㄣ chen jen zhen jen jhen
ㄓㄥ cheng jeng zheng jeng jheng
chih jr zhi jr jhih
ㄓㄨㄥ chung jung zhong jung jhong
ㄓㄡ chou jou zhou jou jhou
ㄓㄨ chu ju zhu ju jhu
ㄓㄨㄚ chua jua zhua jwa jhua
ㄓㄨㄞ chuai juai zhuai jwai jhuai
ㄓㄨㄢ chuan juan zhuan jwan jhuan
ㄓㄨㄤ chuang juang zhuang jwang jhuang
ㄓㄨㄟ chui juei zhui jwei jhuei
ㄓㄨㄣ chun juen zhun jwun jhun
ㄓㄨㄛ cho juo zhuo jwo jhuo
tzu tz zi dz zih
ㄗㄨㄥ tsung tzung zong dzung zong
ㄗㄡ tsou tzou zou dzou zou
ㄗㄨ tsu tzu zu dzu zu
ㄗㄨㄢ tsuan tzuan zuan dzwan zuan
ㄗㄨㄟ tsui tzuei zui dzwei zuei
ㄗㄨㄣ tsun tzuen zun dzwun zun
ㄗㄨㄛ tso tzuo zuo dzwo zuo

home