Romanization comparison chart

This chart is sorted in zhuyin order.

Other sortings are available for Wade-Giles, MPS-2, hanyu pinyin, Yale, and tongyong pinyin.

Zhuyin
注音
W-G MPS2 Hanyu Pinyin
漢語拼音
YALE Tongyong Pinyin
通用拼音
ㄅㄚ pa ba ba ba ba
ㄅㄛ po bo bo bwo bo
ㄅㄞ pai bai bai bai bai
ㄅㄟ pei bei bei bei bei
ㄅㄠ pao bau bao bau bao
ㄅㄢ pan ban ban ban ban
ㄅㄣ pen ban ben ben ben
ㄅㄤ pang bang bang bang bang
ㄅㄥ peng beng beng beng beng
ㄅㄧ pi bi bi bi bi
ㄅㄧㄝ pieh bie bie bye bie
ㄅㄧㄠ piao biau biao byau biao
ㄅㄧㄢ pien bian bian byan bian
ㄅㄧㄣ pin bin bin bin bin
ㄅㄧㄥ ping bing bing bing bing
ㄅㄨ pu bu bu bu bu
ㄆㄚ p'a pa pa pa pa
ㄆㄛ p'o po po pwo po
ㄆㄞ p'ai pai pai pai pai
ㄆㄟ p'ei pei pei pei pei
ㄆㄠ p'ao pau pao pau pao
ㄆㄡ p'ou pou pou pou pou
ㄆㄢ p'an pan pan pan pan
ㄆㄣ p'en pen pen pen pen
ㄆㄤ p'ang pang pang pang pang
ㄆㄥ p'eng peng peng peng peng
ㄆㄧ p'i pi pi pi pi
ㄆㄧㄝ p'ieh pie pie pye pie
ㄆㄧㄠ p'iao piau piao pyau piao
ㄆㄧㄢ p'ien pian pian pyan pian
ㄆㄧㄣ p'in pin pin pin pin
ㄆㄧㄥ p'ing ping ping ping ping
ㄆㄨ p'u pu pu pu pu
ㄇㄚ ma ma ma ma ma
ㄇㄛ mo mo mo mwo mo
ㄇㄜ me me me me me
ㄇㄞ mai mai mai mai mai
ㄇㄟ mei mei mei mei mei
ㄇㄠ mao mau mao mau mao
ㄇㄡ mou mou mou mou mou
ㄇㄢ man man man man man
ㄇㄣ men men men men men
ㄇㄤ mang mang mang mang mang
ㄇㄥ meng meng meng meng meng
ㄇㄧ mi mi mi mi mi
ㄇㄧㄝ mieh mie mie mye mie
ㄇㄧㄠ miao miau miao myau miao
ㄇㄧㄡ miu miou miu myou miou
ㄇㄧㄢ mien mian mian myan mian
ㄇㄧㄣ min min min min min
ㄇㄧㄥ ming ming ming ming ming
ㄇㄨ mu mu mu mu mu
ㄈㄚ fa fa fa fa fa
ㄈㄛ fo fo fo fwo fo
ㄈㄟ fei fei fei fei fei
ㄈㄡ fou fou fou fou fou
ㄈㄢ fan fan fan fan fan
ㄈㄣ fen fen fen fen fen
ㄈㄤ fang fang fang fang fang
ㄈㄥ feng feng feng feng fong
ㄈㄨ fu fu fu fu fu
ㄉㄚ ta da da da da
ㄉㄜ te de de de de
ㄉㄞ tai dai dai dai dai
ㄉㄟ tei dei dei dei dei
ㄉㄠ tao dau dao dau dao
ㄉㄡ tou dou dou dou dou
ㄉㄢ tan dan dan dan dan
ㄉㄣ ten den den den den
ㄉㄤ tang dang dang dang dang
ㄉㄥ teng deng deng deng deng
ㄉㄧ ti di di di di
ㄉㄧㄝ tieh die die dye die
ㄉㄧㄠ tiao diau diao dyau diao
ㄉㄧㄡ tiu diou diu dyou diou
ㄉㄧㄢ tien dian dian dyan dian
ㄉㄧㄤ tiang diang diang dyang diang
ㄉㄧㄥ ting ding ding ding ding
ㄉㄨ tu du du du du
ㄉㄨㄛ to duo duo dwo duo
ㄉㄨㄟ tui duei dui dwei duei
ㄉㄨㄢ tuan duan duan dwan duan
ㄉㄨㄣ tun duen dun dwun dun
ㄉㄨㄥ tung dung dong dung dong
ㄊㄚ t'a ta ta ta ta
ㄊㄜ t'e te te te te
ㄊㄞ t'ai tai tai tai tai
ㄊㄠ t'ao tau tao tau tao
ㄊㄡ t'ou tou tou tou tou
ㄊㄢ t'an tan tan tan tan
ㄊㄤ t'ang tang tang tang tang
ㄊㄥ t'eng teng teng teng teng
ㄊㄧ t'i ti ti ti ti
ㄊㄧㄝ t'ieh tie tie tye tie
ㄊㄧㄠ t'iao tiau tiao tyau tiao
ㄊㄧㄢ t'ien tian tian tyan tian
ㄊㄧㄥ t'ing ting ting ting ting
ㄊㄨ t'u tu tu tu tu
ㄊㄨㄛ t'o tuo tuo two tuo
ㄊㄨㄟ t'ui tuei tui twei tuei
ㄊㄨㄢ t'uan tuan tuan twan tuan
ㄊㄨㄣ t'un tuen tun twun tun
ㄊㄨㄥ t'ung tung tong tung tong
ㄋㄚ na na na na na
ㄋㄜ ne ne ne ne ne
ㄋㄞ nai nai nai nai nai
ㄋㄟ nei nei nei nei nei
ㄋㄠ nao nau nao nau nao
ㄋㄡ nou nou nou nou nou
ㄋㄢ nan nan nan nan nan
ㄋㄣ nen nen nen nen nen
ㄋㄤ nang nang nang nang nang
ㄋㄥ neng neng neng neng neng
ㄋㄧ ni ni ni ni ni
ㄋㄧㄚ nia nia nia nya nia
ㄋㄧㄝ nieh nie nie nye nie
ㄋㄧㄠ niao niau niao nyau niao
ㄋㄧㄡ niu niou niu nyou niou
ㄋㄧㄢ nien nian nian nyan nian
ㄋㄧㄣ nin nin nin nin nin
ㄋㄧㄤ niang niang niang nyang niang
ㄋㄧㄥ ning ning ning ning ning
ㄋㄨ nu nu nu nu nu
ㄋㄨㄛ no nuo nuo nwo nuo
ㄋㄨㄢ nuan nuan nuan nwan nuan
ㄋㄨㄣ nuen nun nun nwen nun
ㄋㄨㄥ nung nung nong nung nong
ㄋㄩ nu: niu nU nyu nyu
ㄋㄩㄝ nueh: niue nue nywe nyue
ㄌㄚ la la la la la
ㄌㄛ lo lo lo lo lo
ㄌㄜ le le le le le
ㄌㄞ lai lai lai lai lai
ㄌㄟ lei lei lei lei lei
ㄌㄠ lao lau lao lau lao
ㄌㄡ lou lou lou lou lou
ㄌㄢ lan lan lan lan lan
ㄌㄤ lang lang lang lang lang
ㄌㄥ leng leng leng leng leng
ㄌㄧ li li li li li
ㄌㄧㄚ lia lia lia lya lia
ㄌㄧㄝ lieh lie lie lye lie
ㄌㄧㄠ liao liao liao lyau liao
ㄌㄧㄡ liu liou liu lyou liou
ㄌㄧㄢ lien lian lian lyan lian
ㄌㄧㄣ lin lin lin lin lin
ㄌㄧㄤ liang liang liang lyang liang
ㄌㄧㄥ ling ling ling ling ling
ㄌㄨ lu lu lu lu lu
ㄌㄨㄛ luo luo luo lwo luo
ㄌㄨㄢ luan luan luan lwan luan
ㄌㄨㄣ lun luen lun lwun lun
ㄌㄨㄥ lung lung long lung long
ㄌㄩ lu: liu lU lyu lyu
ㄌㄩㄝ lueh: lieu lue lywe lyue
ㄌㄩㄢ luan: liuan lUan lywan lyuan
ㄌㄩㄣ lun: liun lUn lyun lyuen
ㄍㄚ ka ga ga ga ga
ㄍㄜ ke ge ge ge ge
ㄍㄞ kai gai gai gai gai
ㄍㄟ kei gei gei gei gei
ㄍㄠ kao gau gao gau gao
ㄍㄡ kou gou gou gou gou
ㄍㄢ kan gan gan gan gan
ㄍㄣ ken gen gen gen gen
ㄍㄤ kang gang gang gang gang
ㄍㄥ keng geng geng geng geng
ㄍㄨ ku gu gu gu gu
ㄍㄨㄚ kua gua gua gwa gua
ㄍㄨㄛ kuo guo guo gwo guo
ㄍㄨㄞ kuai guai guai gwai guai
ㄍㄨㄟ kuei guei gui gwei guei
ㄍㄨㄢ kuan guan guan gwan guan
ㄍㄨㄣ kun guen gun gwun gun
ㄍㄨㄤ kuang guang guang gwang guang
ㄍㄨㄥ kung gung gong gung gong
ㄎㄚ k'a ka ka ka ka
ㄎㄜ k'e ke ke ke ke
ㄎㄞ k'ai kai kai kai kai
ㄎㄠ k'ao kau kao kau kao
ㄎㄡ k'ou kou kou kou kou
ㄎㄢ k'an kan kan kan kan
ㄎㄣ k'en ken ken ken ken
ㄎㄤ k'ang kang kang kang kang
ㄎㄥ k'eng keng keng keng keng
ㄎㄨ k'u ku ku ku ku
ㄎㄨㄚ k'ua kua kua kwa kua
ㄎㄨㄛ k'uo kuo kuo kwo kuo
ㄎㄨㄞ k'uai kuai kuai kwai kuai
ㄎㄨㄟ k'uei kuei kui kwei kuei
ㄎㄨㄢ k'uan kuan kuan kwan kuan
ㄎㄨㄣ k'un kuen kun kwun kun
ㄎㄨㄤ k'uang kuang kuang kwang kuang
ㄎㄨㄥ k'ung kung kong kung kong
ㄏㄚ ha ha ha ha ha
ㄏㄜ he he he he he
ㄏㄞ hai hai hai hai hai
ㄏㄟ hei hei hei hei hei
ㄏㄠ hao hau hao hau hao
ㄏㄡ hou hou hou hou hou
ㄏㄢ han han han han han
ㄏㄣ hen hen hen hen hen
ㄏㄤ hang hang hang hang hang
ㄏㄥ heng heng heng heng heng
ㄏㄨ hu hu hu hu hu
ㄏㄨㄚ hua hua hua hwa hua
ㄏㄨㄛ huo huo huo hwo huo
ㄏㄨㄞ huai huai huai hwai huai
ㄏㄨㄟ hui huei hui hwei huei
ㄏㄨㄢ huan huan huan hwan huan
ㄏㄨㄣ hun huen hun hwun hun
ㄏㄨㄤ huang huang huang hwang huang
ㄏㄨㄥ hung hung hong hung hong
ㄐㄧ chi ji ji ji ji
ㄐㄧㄚ chia jia jia jya jia
ㄐㄧㄝ chieh jie jie jye jie
ㄐㄧㄠ chiao jiau jiao jyau jiao
ㄐㄧㄡ chiu jiou jiu jyou jiou
ㄐㄧㄢ chien jian jian jyan jian
ㄐㄧㄣ chin jin jin jin jin
ㄐㄧㄤ chiang jiang jiang jyang jiang
ㄐㄧㄥ ching jing jing jing jing
ㄐㄩ chu: jiu ju jyu jyu
ㄐㄩㄝ chueh: jiue jue jywe jue
ㄐㄩㄢ chuan: jiuan juan jywan juan
ㄐㄩㄣ chun: jiun jun jyun jun
ㄐㄩㄥ chiung jiung jiong jyung jyong
ㄑㄧ ch'i chi qi chi ci
ㄑㄧㄚ ch'ia chia qia chya cia
ㄑㄧㄝ ch'ieh chie qie chye cie
ㄑㄧㄠ ch'iao chiau qiao chyau ciao
ㄑㄧㄡ ch'iu chiou qiu chyou ciou
ㄑㄧㄢ ch'ien chian qian chyan cian
ㄑㄧㄣ ch'in chin qin chin cin
ㄑㄧㄤ ch'iang chiang qiang chyang ciang
ㄑㄧㄥ ch'ing ching qing ching cing
ㄑㄩ ch'u: chiu qu chyu cyu
ㄑㄩㄝ ch'ueh: chiue que chywe cyue
ㄑㄩㄢ ch'uan: chiuan quan chywan cyuan
ㄑㄩㄣ ch'un: chiun qun chyun cyun
ㄑㄩㄥ ch'iung chiung qiong chyung cyong
ㄒㄧ hsi shi xi syi si
ㄒㄧㄚ hsia shia xia sya sia
ㄒㄧㄝ hsieh shie xie sye sie
ㄒㄧㄠ hsiao shiau xiao syau siao
ㄒㄧㄡ hsiu shiou xiu syou siou
ㄒㄧㄢ hsien shian xian syan sian
ㄒㄧㄣ hsin shin xin syin sin
ㄒㄧㄤ hsiang shiang xiang syang siang
ㄒㄧㄥ hsing shing xing sying sing
ㄒㄩ hsu: shiu xu syu syu
ㄒㄩㄝ hsueh: shiue xue sywe syue
ㄒㄩㄢ hsuan: shiuan xuan sywan syuan
ㄒㄩㄣ hsun: shiun xun syun syun
ㄒㄩㄥ hsiung shiung xiong syung syong
chih jr zhi jr jhih
ㄓㄚ cha ja zha ja jha
ㄓㄜ che je zhe je jhe
ㄓㄞ chai jai zhai jai jhai
ㄓㄟ chei jei zhei jei jhei
ㄓㄠ chao jau zhao jau jhao
ㄓㄡ chou jou zhou jou jhou
ㄓㄢ chan jan zhan jan jhan
ㄓㄣ chen jen zhen jen jhen
ㄓㄤ chang jang zhang jang jhang
ㄓㄥ cheng jeng zheng jeng jheng
ㄓㄨ chu ju zhu ju jhu
ㄓㄨㄚ chua jua zhua jwa jhua
ㄓㄨㄛ cho juo zhuo jwo jhuo
ㄓㄨㄞ chuai juai zhuai jwai jhuai
ㄓㄨㄟ chui juei zhui jwei jhuei
ㄓㄨㄢ chuan juan zhuan jwan jhuan
ㄓㄨㄣ chun juen zhun jwun jhun
ㄓㄨㄤ chuang juang zhuang jwang jhuang
ㄓㄨㄥ chung jung zhong jung jhong
ch'ih chr chi chr chih
ㄔㄚ ch'a cha cha cha cha
ㄔㄜ ch'e che che che che
ㄔㄞ ch'ai chai chai chai chai
ㄔㄠ ch'ao chau chao chau chao
ㄔㄡ ch'ou chou chou chou chou
ㄔㄢ ch'an chan chan chan chan
ㄔㄣ ch'en chen chen chen chen
ㄔㄤ ch'ang chang chang chang chang
ㄔㄥ ch'eng cheng cheng cheng cheng
ㄔㄨ ch'u chu chu chu chu
ㄔㄨㄚ chua chua chua chwa chua
ㄔㄨㄛ ch'o chuo chuo chwo chuo
ㄔㄨㄞ ch'uai chuai chuai chwai chuai
ㄔㄨㄟ ch'ui chuei chui chwei chuei
ㄔㄨㄢ ch'uan chuan chuan chwan chuan
ㄔㄨㄣ ch'un chuen chun chwun chun
ㄔㄨㄤ ch'uang chuang chuang chwang chuang
ㄔㄨㄥ ch'ung chung chong chung chong
shih shr shi shr shih
ㄕㄚ sha sha sha sha sha
ㄕㄜ she she she she she
ㄕㄞ shai shai shai shai shai
ㄕㄟ shei shei shei shei shei
ㄕㄠ shao shau shao shau shao
ㄕㄡ shou shou shou shou shou
ㄕㄢ shan shan shan shan shan
ㄕㄣ shen shen shen shen shen
ㄕㄤ shang shang shang shang shang
ㄕㄥ sheng sheng sheng sheng sheng
ㄕㄨ shu shu shu shu shu
ㄕㄨㄚ shua shua shua shwa shua
ㄕㄨㄛ shuo shuo shuo shwo shuo
ㄕㄨㄞ shuai shuai shuai shwai shuai
ㄕㄨㄟ shui shuei shui shwei shuei
ㄕㄨㄢ shuan shuan shuan shwan shuan
ㄕㄨㄣ shun shuen shun shwun shun
ㄕㄨㄤ shuang shuang shuang shwang shuang
ㄕㄨㄥ shung shung shong shung shong
jih r ri r rih
ㄖㄜ je re re re re
ㄖㄠ jao rau rao rau rao
ㄖㄡ jou rou rou rou rou
ㄖㄢ jan ran ran ran ran
ㄖㄣ jen ren ren ren ren
ㄖㄤ jang rang rang rang rang
ㄖㄥ jeng reng reng reng reng
ㄖㄨ ju ru ru ru ru
ㄖㄨㄛ jo ruo ruo rwo ruo
ㄖㄨㄟ jui ruei rui rwei ruei
ㄖㄨㄢ juan ruan ruan rwan ruan
ㄖㄨㄣ jun run run rwun run
ㄖㄨㄥ jung rung rong rung rong
tzu tz zi dz zih
ㄗㄚ tsa tza za dza za
ㄗㄜ tse tze ze dze ze
ㄗㄞ tsai tzai zai dzai zai
ㄗㄟ tsei tzei zei dzei zei
ㄗㄠ tsao tzau zao dzau zao
ㄗㄡ tsou tzou zou dzou zou
ㄗㄢ tsan tzan zan dzan zan
ㄗㄣ tsen tzen zen dzen zen
ㄗㄤ tsang tzang zang dzang zang
ㄗㄥ tseng tzeng zeng dzeng zeng
ㄗㄨ tsu tzu zu dzu zu
ㄗㄨㄛ tso tzuo zuo dzwo zuo
ㄗㄨㄟ tsui tzuei zui dzwei zuei
ㄗㄨㄢ tsuan tzuan zuan dzwan zuan
ㄗㄨㄣ tsun tzuen zun dzwun zun
ㄗㄨㄥ tsung tzung zong dzung zong
tz'u tsz ci tsz cih
ㄘㄚ ts'a tsa ca tsa ca
ㄘㄜ ts'e tse ce tse ce
ㄘㄞ ts'ai tsai cai tsai cai
ㄘㄠ ts'ao tsau cao tsau cao
ㄘㄡ ts'ou tsou cou tsou cou
ㄘㄢ ts'an tsan can tsan can
ㄘㄣ ts'en tsen cen tsen cen
ㄘㄤ ts'ang tsang cang tsang cang
ㄘㄥ ts'eng tseng ceng tseng ceng
ㄘㄨ ts'u tsu cu tsu cu
ㄘㄨㄛ ts'o tsuo cuo tswo cuo
ㄘㄨㄟ ts'ui tsuei cui tswei cuei
ㄘㄨㄢ ts'uan tsuan cuan tswan cuan
ㄘㄨㄣ ts'un tsuen cun tswun cun
ㄘㄨㄥ ts'ung tsung cong tsung cong
ssu sz si sz sih
ㄙㄚ sa sa sa sa sa
ㄙㄜ se se se se se
ㄙㄞ sai sai sai sai sai
ㄙㄟ sei sei sei sei sei
ㄙㄠ sao sau sao sau sao
ㄙㄡ sou sou sou sou sou
ㄙㄢ san san san san san
ㄙㄣ sen sen sen sen sen
ㄙㄤ sang sang sang sang sang
ㄙㄥ seng seng seng seng seng
ㄙㄨ su su su su su
ㄙㄨㄛ so suo suo swo suo
ㄙㄨㄟ sui suei sui swei suei
ㄙㄨㄢ suan suan suan swan suan
ㄙㄨㄣ sun suen sun swun sun
ㄙㄨㄥ sung sung song sung song
a a a a a
e e e e e
ai ai ai ai ai
ei ei ei ei ei
ao au ao au ao
ou ou ou ou ou
an an an an an
en en en en en
ang ang ang ang ang
erh er er er er
i yi yi yi yi
ㄧㄚ ya ya ya ya ya
ㄧㄝ yeh ye ye ye ye
ㄧㄞ yai yai yai yai yai
ㄧㄠ yao yau yao yau yao
ㄧㄡ yu you you you you
ㄧㄢ yan yan yan yan yan
ㄧㄣ yin yin yin yin yin
ㄧㄤ yang yang yang yang yang
ㄧㄥ ying ying ying ying ying
wu wu wu wu wu
ㄨㄚ wa wa wa wa wa
ㄨㄛ wo wo wo wo wo
ㄨㄞ wai wai wai wai wai
ㄨㄟ wei wei wei wei wei
ㄨㄢ wan wan wan wan wan
ㄨㄣ wen wen wen wen wun
ㄨㄤ wang wang wang wang wang
ㄨㄥ weng weng weng weng wong
yu: yu yu yu yu
ㄩㄝ yueh: yue yue ywe yue
ㄩㄢ yuan: yuan yuan ywan yuan
ㄩㄣ yun: yun yun yun yun
ㄩㄥ yung yung yong yung yong

home