differences

zhuyin hanyu tongyong
chi chih
chui chuei
ci cih
cui cuei
x diu diou
x dui duei
w feng fong
| gui guei
~ hui huei
jiong jyong
jiu jiou
ju jyu
} kui kuei
{ liu liou
{ lU lyu
{ lUan lyuan
{ lue lyue
{ lUn lyuen
v miu miou
z niu niou
z nU nyu
z nue nyue
qi ci
qia cia
qian cian
qiang ciang
qiao ciao
qie cie
qin cin
qing cing
qiong cyong
qiu ciou
qu cyu
quan cyuan
que cyue
qun cyun
ri rih
rui ruei
shi shih
shui shuei
si sih
sui suei
y tui tuei
wen wun
weng wong
xi si
xia sia
xian sian
xiang siang
xiao siao
xie sie
xin sin
xing sing
xiong syong
xiu siou
xu syu
xuan syuan
xue syue
xun syun
zha jha
zhai jhai
zhan jhan
zhang jhang
zhao jhao
zhe jhe
zhei jhei
zhen jhen
zheng jheng
zhi jhih
zhong jhong
zhou jhou
zhu jhu
zhua jhua
zhuai jhuai
zhuan jhuan
zhuang jhuang
zhui jhuei
zhun jhun
zhuo jhuo
zi zih
zui zuei

similarities

zhuyin pinyin
a
ai
an
ang
ao
t ba
t bai
t ban
t bang
t bao
t bei
t ben
t beng
t bi
t bian
t biao
t bie
t bin
t bing
t bo
t bu
ca
cai
can
cang
cao
ce
cen
ceng
cha
chai
chan
chang
chao
che
chen
cheng
chong
chou
chu
chua
chuai
chuan
chuang
chun
chuo
cong
cou
cu
cuan
cun
cuo
x da
x dai
x dan
x dang
x dao
x de
x dei
x den
x deng
x di
x dian
x diang
x diao
x die
x ding
x dong
x dou
x du
x duan
x dun
x duo
e
e
ei
en
eng
er
w fa
w fan
w fang
w fei
w fen
w fo
w fou
w fu
| ga
| gai
| gan
| gang
| gao
| ge
| gei
| gen
| geng
| gong
| gou
| gu
| gua
| guai
| guan
| guang
| gun
| guo
~ ha
~ hai
~ han
~ hang
~ hao
~ he
~ hei
~ hen
~ heng
~ hong
~ hou
~ hu
~ hua
~ huai
~ huan
~ huang
~ hun
~ huo
ji
jia
jian
jiang
jiao
jie
jin
jing
juan
jue
jun
} ka
} kai
} kan
} kang
} kao
} ke
} ken
} keng
} kong
} kou
} ku
} kua
} kuai
} kuan
} kuang
} kun
} kuo
{ la
{ lai
{ lan
{ lang
{ lao
{ le
{ lei
{ leng
{ li
{ lia
{ lian
{ liang
{ liao
{ lie
{ lin
{ ling
{ lo
{ long
{ lou
{ lu
{ luan
{ lun
{ luo
v ma
v mai
v man
v mang
v mao
v me
v mei
v men
v meng
v mi
v mian
v miao
v mie
v min
v ming
v mo
v mou
v mu
z na
z nai
z nan
z nang
z nao
z ne
z nei
z nen
z neng
z ni
z nia
z nian
z niang
z niao
z nie
z nin
z ning
z nong
z nou
z nu
z nuan
z nun
z nuo
o
ou
u pa
u pai
u pan
u pang
u pao
u pei
u pen
u peng
u pi
u pian
u piao
u pie
u pin
u ping
u po
u pou
u pu
ran
rang
rao
re
ren
reng
rong
rou
ru
ruan
run
ruo
sa
sai
san
sang
sao
se
sei
sen
seng
sha
shai
shan
shang
shao
she
shei
shen
sheng
shong
shou
shu
shua
shuai
shuan
shuang
shun
shuo
song
sou
su
suan
sun
suo
y ta
y tai
y tan
y tang
y tao
y te
y teng
y ti
y tian
y tiao
y tie
y ting
y tong
y tou
y tu
y tuan
y tun
y tuo
wa
wai
wan
wang
wei
wo
wu
ya
yai
yan
yang
yao
ye
yi
yin
ying
yo
yong
you
yu
yuan
yue
yun
za
zai
zan
zang
zao
ze
zei
zen
zeng
zong
zou
zu
zuan
zun
zuo

zhuyin order
hanyu pinyin order
tongyong pinyin order

back to the index


adapted from a chart by Chih Hao-tsai
comments and corrections: