sorted in zhuyin order

Differences between tongyong and hanyu pinyin are highlighted.

Zhuyin Hanyu
Pinyin
Tongyong
Pinyin
注音 漢語拼音 通用拼音
ㄅㄚ ba ba
ㄅㄛ bo bo
ㄅㄞ bai bai
ㄅㄟ bei bei
ㄅㄠ bao bao
ㄅㄢ ban ban
ㄅㄣ ben ben
ㄅㄤ bang bang
ㄅㄥ beng beng
ㄅㄧ bi bi
ㄅㄧㄝ bie bie
ㄅㄧㄠ biao biao
ㄅㄧㄢ bian bian
ㄅㄧㄣ bin bin
ㄅㄧㄥ bing bing
ㄅㄨ bu bu
ㄆㄚ pa pa
ㄆㄛ po po
ㄆㄞ pai pai
ㄆㄟ pei pei
ㄆㄠ pao pao
ㄆㄡ pou pou
ㄆㄢ pan pan
ㄆㄣ pen pen
ㄆㄤ pang pang
ㄆㄥ peng peng
ㄆㄧ pi pi
ㄆㄧㄝ pie pie
ㄆㄧㄠ piao piao
ㄆㄧㄢ pian pian
ㄆㄧㄣ pin pin
ㄆㄧㄥ ping ping
ㄆㄨ pu pu
ㄇㄚ ma ma
ㄇㄛ mo mo
ㄇㄜ me me
ㄇㄞ mai mai
ㄇㄟ mei mei
ㄇㄠ mao mao
ㄇㄡ mou mou
ㄇㄢ man man
ㄇㄣ men men
ㄇㄤ mang mang
ㄇㄥ meng meng
ㄇㄧ mi mi
ㄇㄧㄝ mie mie
ㄇㄧㄠ miao miao
ㄇㄧㄡ miu miou
ㄇㄧㄢ mian mian
ㄇㄧㄣ min min
ㄇㄧㄥ ming ming
ㄇㄨ mu mu
ㄈㄚ fa fa
ㄈㄛ fo fo
ㄈㄟ fei fei
ㄈㄡ fou fou
ㄈㄢ fan fan
ㄈㄣ fen fen
ㄈㄤ fang fang
ㄈㄥ feng fong
ㄈㄨ fu fu
ㄉㄚ da da
ㄉㄜ de de
ㄉㄞ dai dai
ㄉㄟ dei dei
ㄉㄠ dao dao
ㄉㄡ dou dou
ㄉㄢ dan dan
ㄉㄣ den den
ㄉㄤ dang dang
ㄉㄥ deng deng
ㄉㄧ di di
ㄉㄧㄝ die die
ㄉㄧㄠ diao diao
ㄉㄧㄡ diu diou
ㄉㄧㄢ dian dian
ㄉㄧㄤ diang diang
ㄉㄧㄥ ding ding
ㄉㄨ du du
ㄉㄨㄛ duo duo
ㄉㄨㄟ dui duei
ㄉㄨㄢ duan duan
ㄉㄨㄣ dun dun
ㄉㄨㄥ dong dong
ㄊㄚ ta ta
ㄊㄜ te te
ㄊㄞ tai tai
ㄊㄠ tao tao
ㄊㄡ tou tou
ㄊㄢ tan tan
ㄊㄤ tang tang
ㄊㄥ teng teng
ㄊㄧ ti ti
ㄊㄧㄝ tie tie
ㄊㄧㄠ tiao tiao
ㄊㄧㄢ tian tian
ㄊㄧㄥ ting ting
ㄊㄨ tu tu
ㄊㄨㄛ tuo tuo
ㄊㄨㄟ tui tuei
ㄊㄨㄢ tuan tuan
ㄊㄨㄣ tun tun
ㄊㄨㄥ tong tong
ㄋㄚ na na
ㄋㄜ ne ne
ㄋㄞ nai nai
ㄋㄟ nei nei
ㄋㄠ nao nao
ㄋㄡ nou nou
ㄋㄢ nan nan
ㄋㄣ nen nen
ㄋㄤ nang nang
ㄋㄥ neng neng
ㄋㄧ ni ni
ㄋㄧㄚ nia nia
ㄋㄧㄝ nie nie
ㄋㄧㄠ niao niao
ㄋㄧㄡ niu niou
ㄋㄧㄢ nian nian
ㄋㄧㄣ nin nin
ㄋㄧㄤ niang niang
ㄋㄧㄥ ning ning
ㄋㄨ nu nu
ㄋㄨㄛ nuo nuo
ㄋㄨㄢ nuan nuan
ㄋㄨㄣ nun nun
ㄋㄨㄥ nong nong
ㄋㄩ nU nyu
ㄋㄩㄝ nue nyue
ㄌㄚ la la
ㄌㄛ lo lo
ㄌㄜ le le
ㄌㄞ lai lai
ㄌㄟ lei lei
ㄌㄠ lao lao
ㄌㄡ lou lou
ㄌㄢ lan lan
ㄌㄤ lang lang
ㄌㄥ leng leng
ㄌㄧ li li
ㄌㄧㄚ lia lia
ㄌㄧㄝ lie lie
ㄌㄧㄠ liao liao
ㄌㄧㄡ liu liou
ㄌㄧㄢ lian lian
ㄌㄧㄣ lin lin
ㄌㄧㄤ liang liang
ㄌㄧㄥ ling ling
ㄌㄨ lu lu
ㄌㄨㄛ luo luo
ㄌㄨㄢ luan luan
ㄌㄨㄣ lun lun
ㄌㄨㄥ long long
ㄌㄩ lU lyu
ㄌㄩㄝ lue lyue
ㄌㄩㄢ lUan lyuan
ㄌㄩㄣ lUn lyuen
ㄍㄚ ga ga
ㄍㄜ ge ge
ㄍㄞ gai gai
ㄍㄟ gei gei
ㄍㄠ gao gao
ㄍㄡ gou gou
ㄍㄢ gan gan
ㄍㄣ gen gen
ㄍㄤ gang gang
ㄍㄥ geng geng
ㄍㄨ gu gu
ㄍㄨㄚ gua gua
ㄍㄨㄛ guo guo
ㄍㄨㄞ guai guai
ㄍㄨㄟ gui guei
ㄍㄨㄢ guan guan
ㄍㄨㄣ gun gun
ㄍㄨㄤ guang guang
ㄍㄨㄥ gong gong
ㄎㄚ ka ka
ㄎㄜ ke ke
ㄎㄞ kai kai
ㄎㄠ kao kao
ㄎㄡ kou kou
ㄎㄢ kan kan
ㄎㄣ ken ken
ㄎㄤ kang kang
ㄎㄥ keng keng
ㄎㄨ ku ku
ㄎㄨㄚ kua kua
ㄎㄨㄛ kuo kuo
ㄎㄨㄞ kuai kuai
ㄎㄨㄟ kui kuei
ㄎㄨㄢ kuan kuan
ㄎㄨㄣ kun kun
ㄎㄨㄤ kuang kuang
ㄎㄨㄥ kong kong
ㄏㄚ ha ha
ㄏㄜ he he
ㄏㄞ hai hai
ㄏㄟ hei hei
ㄏㄠ hao hao
ㄏㄡ hou hou
ㄏㄢ han han
ㄏㄣ hen hen
ㄏㄤ hang hang
ㄏㄥ heng heng
ㄏㄨ hu hu
ㄏㄨㄚ hua hua
ㄏㄨㄛ huo huo
ㄏㄨㄞ huai huai
ㄏㄨㄟ hui huei
ㄏㄨㄢ huan huan
ㄏㄨㄣ hun hun
ㄏㄨㄤ huang huang
ㄏㄨㄥ hong hong
ㄐㄧ ji ji
ㄐㄧㄚ jia jia
ㄐㄧㄝ jie jie
ㄐㄧㄠ jiao jiao
ㄐㄧㄡ jiu jiou
ㄐㄧㄢ jian jian
ㄐㄧㄣ jin jin
ㄐㄧㄤ jiang jiang
ㄐㄧㄥ jing jing
ㄐㄩ ju jyu
ㄐㄩㄝ jue jue
ㄐㄩㄢ juan juan
ㄐㄩㄣ jun jun
ㄐㄩㄥ jiong jyong
ㄑㄧ qi ci
ㄑㄧㄚ qia cia
ㄑㄧㄝ qie cie
ㄑㄧㄠ qiao ciao
ㄑㄧㄡ qiu ciou
ㄑㄧㄢ qian cian
ㄑㄧㄣ qin cin
ㄑㄧㄤ qiang ciang
ㄑㄧㄥ qing cing
ㄑㄩ qu cyu
ㄑㄩㄝ que cyue
ㄑㄩㄢ quan cyuan
ㄑㄩㄣ qun cyun
ㄑㄩㄥ qiong cyong
ㄒㄧ xi si
ㄒㄧㄚ xia sia
ㄒㄧㄝ xie sie
ㄒㄧㄠ xiao siao
ㄒㄧㄡ xiu siou
ㄒㄧㄢ xian sian
ㄒㄧㄣ xin sin
ㄒㄧㄤ xiang siang
ㄒㄧㄥ xing sing
ㄒㄩ xu syu
ㄒㄩㄝ xue syue
ㄒㄩㄢ xuan syuan
ㄒㄩㄣ xun syun
ㄒㄩㄥ xiong syong
zhi jhih
ㄓㄚ zha jha
ㄓㄜ zhe jhe
ㄓㄞ zhai jhai
ㄓㄟ zhei jhei
ㄓㄠ zhao jhao
ㄓㄡ zhou jhou
ㄓㄢ zhan jhan
ㄓㄣ zhen jhen
ㄓㄤ zhang jhang
ㄓㄥ zheng jheng
ㄓㄨ zhu jhu
ㄓㄨㄚ zhua jhua
ㄓㄨㄛ zhuo jhuo
ㄓㄨㄞ zhuai jhuai
ㄓㄨㄟ zhui jhuei
ㄓㄨㄢ zhuan jhuan
ㄓㄨㄣ zhun jhun
ㄓㄨㄤ zhuang jhuang
ㄓㄨㄥ zhong jhong
chi chih
ㄔㄚ cha cha
ㄔㄜ che che
ㄔㄞ chai chai
ㄔㄠ chao chao
ㄔㄡ chou chou
ㄔㄢ chan chan
ㄔㄣ chen chen
ㄔㄤ chang chang
ㄔㄥ cheng cheng
ㄔㄨ chu chu
ㄔㄨㄚ chua chua
ㄔㄨㄛ chuo chuo
ㄔㄨㄞ chuai chuai
ㄔㄨㄟ chui chuei
ㄔㄨㄢ chuan chuan
ㄔㄨㄣ chun chun
ㄔㄨㄤ chuang chuang
ㄔㄨㄥ chong chong
shi shih
ㄕㄚ sha sha
ㄕㄜ she she
ㄕㄞ shai shai
ㄕㄟ shei shei
ㄕㄠ shao shao
ㄕㄡ shou shou
ㄕㄢ shan shan
ㄕㄣ shen shen
ㄕㄤ shang shang
ㄕㄥ sheng sheng
ㄕㄨ shu shu
ㄕㄨㄚ shua shua
ㄕㄨㄛ shuo shuo
ㄕㄨㄞ shuai shuai
ㄕㄨㄟ shui shuei
ㄕㄨㄢ shuan shuan
ㄕㄨㄣ shun shun
ㄕㄨㄤ shuang shuang
ㄕㄨㄥ shong shong
ri rih
ㄖㄜ re re
ㄖㄠ rao rao
ㄖㄡ rou rou
ㄖㄢ ran ran
ㄖㄣ ren ren
ㄖㄤ rang rang
ㄖㄥ reng reng
ㄖㄨ ru ru
ㄖㄨㄛ ruo ruo
ㄖㄨㄟ rui ruei
ㄖㄨㄢ ruan ruan
ㄖㄨㄣ run run
ㄖㄨㄥ rong rong
zi zih
ㄗㄚ za za
ㄗㄜ ze ze
ㄗㄞ zai zai
ㄗㄟ zei zei
ㄗㄠ zao zao
ㄗㄡ zou zou
ㄗㄢ zan zan
ㄗㄣ zen zen
ㄗㄤ zang zang
ㄗㄥ zeng zeng
ㄗㄨ zu zu
ㄗㄨㄛ zuo zuo
ㄗㄨㄟ zui zuei
ㄗㄨㄢ zuan zuan
ㄗㄨㄣ zun zun
ㄗㄨㄥ zong zong
ci cih
ㄘㄚ ca ca
ㄘㄜ ce ce
ㄘㄞ cai cai
ㄘㄠ cao cao
ㄘㄡ cou cou
ㄘㄢ can can
ㄘㄣ cen cen
ㄘㄤ cang cang
ㄘㄥ ceng ceng
ㄘㄨ cu cu
ㄘㄨㄛ cuo cuo
ㄘㄨㄟ cui cuei
ㄘㄨㄢ cuan cuan
ㄘㄨㄣ cun cun
ㄘㄨㄥ cong cong
si sih
ㄙㄚ sa sa
ㄙㄜ se se
ㄙㄞ sai sai
ㄙㄟ sei sei
ㄙㄠ sao sao
ㄙㄡ sou sou
ㄙㄢ san san
ㄙㄣ sen sen
ㄙㄤ sang sang
ㄙㄥ seng seng
ㄙㄨ su su
ㄙㄨㄛ suo suo
ㄙㄨㄟ sui suei
ㄙㄨㄢ suan suan
ㄙㄨㄣ sun sun
ㄙㄨㄥ song song
a a
o o
e e
e e
ai ai
ei ei
ao ao
ou ou
an an
en en
ang ang
eng eng
er er
yi yi
ㄧㄚ ya ya
ㄧㄛ yo yo
ㄧㄝ ye ye
ㄧㄞ yai yai
ㄧㄠ yao yao
ㄧㄡ you you
ㄧㄢ yan yan
ㄧㄣ yin yin
ㄧㄤ yang yang
ㄧㄥ ying ying
wu wu
ㄨㄚ wa wa
ㄨㄛ wo wo
ㄨㄞ wai wai
ㄨㄟ wei wei
ㄨㄢ wan wan
ㄨㄣ wen wun
ㄨㄤ wang wang
ㄨㄥ weng wong
yu yu
ㄩㄝ yue yue
ㄩㄢ yuan yuan
ㄩㄣ yun yun
ㄩㄥ yong yong

hanyu pinyin order
tongyong pinyin order
differences and similarities

back to the index


adapted from a chart by Chih Hao-tsai
comments and corrections: